اولین شعبه ی طاهابازار (مرکزی) در تهران افتتاح شد.

خلاصه

شعبه ی اصلی طاهابازار بعد از چندین سال ارزیابی و بررسی فعالیت خود را در بستر طاهابازار شروع کرد. لازم بذکر است این شعبه, شعبه ی مرکزی کل شعبات طاهابازار خواهد بود

Posts in same category